• Hlavní výkres - urbanisticko architektonická koncepce
    Hlavní výkres - urbanisticko architektonická koncepce
  • Výkres dopravní infrastruktury
    Výkres dopravní infrastruktury
  • Výkres technické infrastruktury
    Výkres technické infrastruktury

Hlavní výkres - urbanisticko architektonická koncepce
Výkres dopravní infrastruktury
Výkres technické infrastruktury

Klabava, územní studie pro lokality č. 1 a 30


Urbanistická koncepce vychází ze snahy o optimální využití řešeného území pro zástavbu rodinnými domy při zachování vazby na stávající zástavbu venkovského charakteru. Všechny pozemky jsou určeny pro individuální rodinné domy. Aby nedošlo ke vzniku příliš husté zástavby, jsou v území navrženy dostatečně velké plochy veřejné zeleně. Velikost pozemků je různorodá. Jejich průměrná rozloha je 1107m2. Větší plocha pozemků podporuje rozvolněnou zástavbu bez hrozby jejího přílišného zahuštění.

Řešené území se nachází ve středu obce. Z tohoto důvodu je důležitá průchodnost území různými směry. To je zajištěno navrženým systémem zklidněných komunikací a pěší propojkou v severní částí území.

Lokality č. 1 a 30 jsou urbanisticky sloučeny v jeden homogenní celek a jsou propojeny zklidněnou komunikací.

V souladu se zadáním územní studie jsou v řešeném území navrženy nádoby na sběr tříděného odpadu. Jejich umístění je navrženo tak, aby byly dostupné pro všechny pozemky řešeného území.